Wyszukiwanie


Faust - Część I i II - Johann Wolfeang Goethe.pdf

Faust - Część I i II - Johann Wolfeang Goethe.pdf

Genialny poeta wygrał wyścig z czasem. Starzec w osiemdziesiątym drugim roku swego niezmiernie bogatego życia ukończył dzieło, którego pierwszy za­rys utrwalił w młodości, gdy miał dwadzieścia trzy lata. I mógł z pogodną i dumną rezygnacją odejść: .,...w gruncie rzeczy jest mi wszystko jedno, czy i co jeszcze będę robił".

 

,,Moje dalsze życie mogę teraz uwa­żać już tylko za p o d a r u n e k..." Zanotował te słowa Goethego wierny jego wielbiciel i przyjaciel Eckermann, gdy w połowie 1831 roku dowiedział się od poety o zakończeniu pracy nad Faustem.1 Niemal sześćdziesiąt lat borykał się Goethe z problemami faustowskimi. Już w 1774 r. (w tym samym roku uka­zało się najgłośniejsze dzieło jego młodzieńczych lat — Cierpienia młodego Wertera) powstała początkowa redakcja Fausta (Urfaust). Wracał do niego wielo­krotnie. I w latach 1788—1789 (w r. 1790 wydał utwór pt. Faust. Ein Fragment), i później, na początku no­wego stulecia, aby w 1808 roku ogłosić pełny tekst części pierwszej. Myśl o drugiej części Fausta towa­rzyszyła poecie do końca jego drogi twórczej. Z no­wym zapałem wrócił do swego nie dokończonego dzieła w roku 1825, aby napisać ostatnie zdania na kilka miesięcy przed zgonem.

Pobierz plik